Хадгаламжийн үйлчилгээ

Таны өнөөдрийн ухаалаг сонголт ирээдүйдээ оруулах хөрөнгө оруулалт.

ЭНГИЙН ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ

Зээлийн хэмжээ: ӨХ 30% хүртэл

Зээлийн хугацаа: 24 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 2.29% – 2.69%

Барьцаа хөрөнгө: Орон сууц

Онцлог

Хугацааны дундуур хүү өөрчлөгдсөн эсэхээс үл хамааран хугацаа дуусах хүртэл гэрээнд заасан хувь хэмжээгээр хадгалуулсан мөнгөнд хүү тооцох хадгаламжийн үйлчилгээ

ПРОГРЕСС ХАДГАЛАМЖ

Зээлийн хэмжээ: ӨХ 30% хүртэл

Зээлийн хугацаа: 24 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 2.29% – 2.69%

Барьцаа хөрөнгө: Орон сууц

Онцлог

Хүүгийн хувь хэмжээ улирал тутам шатлан өсөх хадгаламжийн үйлчилгээ

УРЬДЧИЛСАН ХҮҮТ ХАДГАЛАМЖ

Зээлийн хэмжээ: ӨХ 30% хүртэл

Зээлийн хугацаа: 24 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 2.29% – 2.69%

Барьцаа хөрөнгө: Орон сууц

Онцлог

Сар бүр хүү олгох нөхцөлтэй хадгаламжийн үйлчилгээ

ОРЛОГО АВДАГ ХАДГАЛАМЖ

Зээлийн хэмжээ: ӨХ 30% хүртэл

Зээлийн хугацаа: 24 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 2.29% – 2.69%

Барьцаа хөрөнгө: Орон сууц

Онцлог

Хүссэн үедээ орлого хийн, дансны үлдэгдэлдээ хүү тооцуулан мөнгөн хөрөнгөө өсгөх хадгаламжийн үйлчилгээ

ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ

Зээлийн хэмжээ: ӨХ 30% хүртэл

Зээлийн хугацаа: 24 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 2.29% – 2.69%

Барьцаа хөрөнгө: Орон сууц

Онцлог

Дансны үлдэгдэлдээ хүү бодуулж, хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийх энгийн хугацаагүй хадгаламжийн үйлчилгээ